Goleta Skatepark

May 28, 2023

Shot on expired Tri-X 400.